Продукти

Информация за изпълнените строежи през последните четири години от „Геострой инженеринг-Н” ЕООД

  2011 година

No по ред
Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж
Възложител
Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС
Категория на строежа по чл. 5, ал. 6 от същия Правилник
Използвани подизпълнители
Обем в стойностно изражение /хил. лв./
Кратко описание на строежа

1

"Фуражно и складово стопанство за готови храни на селскостопански животни" в поземлен имот с идентификатор 87374.42.382 в землището на гр. Ямбол

"Водно строителство Хасково" АД 
1
1  
не
- /в процес на реализация/
Изграждане на фуражно и складово стопанство


2010 година

No по ред
Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж
Възложител
Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС
Категория на строежа по чл. 5, ал. 6 от същия Правилник
Използвани подизпълнители
Обем в стойностно изражение /хил. лв./
Кратко описание на строежа

1

Свинеразвъден център, в поземлен имот с идентификатор 87374.42.382 в землището на гр. Ямбол, местност “Чатал могила”
"АВС Инженеринг-Н” ЕООД 
5
5
не
- /все още не е пуснат в експлоатация/
Изграждане на нов свинеразвъден център


2009 година

No по ред
Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж
Възложител
Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС
Категория на строежа по чл. 5, ал. 6 от същия Правилник
Използвани подизпълнители
Обем в стойностно изражение /хил. лв./
Кратко описание на строежа
1
ремонт на съществуващо съоръжение за поливно водоснабдяване на парк "Куба" Хасково" 
"Водно строителство Хасково" АД
4
4
не
6
направа на хидрофор - хидротехническа и ел. част
2
Изпълнение на СМР на депото за битови отпадъци в землището на с.Гарваново
"Водно строителство Хасково" АД
4
1
не
47
Ремонт на събирателна шахта , изместване на ограда, направа на на навес и укрепване на преградни диги на депото и водосборното съоръжение
3
Дом за стари хора "Кенана" гр. Хасково
"Водно строителство Хасково" АД
1
3
не
54 
Направа на покривна хидроизолация, направа на В и К инсталация, шпакловки, бояджийски работи и други 
обекти на територията на В и К - Хасково 
"Водно сторителство Хасково" АД 
не 
62 
направа на съществуващи БПС, направа на хидроизолация и оформяне на площадки около кладенците 
Водоснабдяване с. Бели вир - реконструкция на водоснабдителна система на населеното място Сухино 
"Водно строителство Хасково" АД 
не 
58 
направа на каптажи, полагани на ПЕВП тръби тръби ф 50 на бърза връзка и полипропиленови тръби ф 750 в открити канали, монтаж ПЕВП ф 75, ф 40 
Ограда на подпорна стена на Дом "Надежда" гр. Хасково 
"Водно строителство Хасково" АД 
не 
28 
Полагане на стоманобетон, изкопни, кофражни и арматурни работи 
Изграждане на обслужващ частен път 
"Владимпекс" ЕООД 
2
4
не
32
Направа на частен път за обслужване на селскостопански обект, в имот землището на гр. Ямбол, полагане на асфалт
9
Изграждане на частен път 
"Инертни материали-Ямбол"АД
не 
42 
направа на облужващ път за кариера "Каменец" с. Каменец 
10 
изграждане на трафопост 
"Инертни материали-Ямбол" АД 
не 
17 
смр за изграждане на трафопост и обурдване 
11 
обект "Път-Елхово-Княжево" 
Агенция пътна инфраструктура 
да 
25 
смр за изграждане на път "Елхово-Княжево" 
12 
"Ремонтна база" с. Тръстеник 
"Ири трейд" АД 
не 
331 
смр за изграждане ремонтна база 


   2008 година

No по ред
Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж
Възложител
Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС
Категория на строежа по чл. 5, ал. 6 от същия Правилник
Използвани подизпълнители
Обем в стойностно изражение /хил. лв./
Кратко описание на строежа
Реконструкция на уличен водопровод по ул. "Тракия" гр. Хасково 
Водно строителство Хасково АД Община Хасково 
не 
33 
изкопни и насипни работи, полагане на полиетиленови тръби Ø 140, сградни водопроводни отклонения, превключване от стар в нов водопровод, възстановяванена асфалтова настилка 
Мероприятия за почистване и корекция ПОК и дере - р. Марица при с. Крум 
Водно строителство Хасково АД 
не 
158 
изкопи на нов канал, направа диги, нов мост, водостоци и заустване н аселска канализация 
Дъждовен колектро кв. "Куба" ІІ етап 
Водно строителство Хасково АД 
не 
45 
изкоп и извозване на земни маси, полагане на стоманобетонови тръби ф 800 мм, полагане на ревизионни шахти, пресичане на ул. Дунав 
Възстановяване на коритото на р. Хан дере - Узунджово 
Водно строителство Хасково АД 
не 
61 
почистване от наноси и растителност, направа диги, ремонт съществуващи водостоци и мостове 
Възстановителни работи на водоснабдителни обекти В и К 
Водно строителство Хасково АД 
не 
89 
надзиждане на съществуващи кладенци, направа диги, заскалявки, бетонови, кофражни и хидроизолационни работи 
яз. Левка - електрозахранване 
Водно строителство Хасково АД 
не 
50 
изграждане на нов трафопост, ел. захранване на кантон и язовирна стена, монтаж на електросъоръжения 
Реконструкция на производствена база на "Сила" АД гр. Стралджа 
Сила АД 
не 
387 
реконструкция на производствени халето, основен ремонт покрив, шлайфане на бетони, 
Реконструкция на производствени халета 
Синтер-М АД 
не 
327 
изграждане на съоръжения за обезпрашаване от праховата металургия с цел неразпространяване на вредни вещества (метален прах) в атмосферата 
Предприятие за производство на биодизел, с. Калчево 
Инертни материали-Ямбол АД 
не 
688 
направа на стоманобетонови констукции, направа на подпорна стена за склад, изкоп с багер, направа тунели за редлери и товарозатроварище 


  2007 година

No по ред
Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж
Възложител
Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС
Категория на строежа по чл. 5, ал. 6 от същия Правилник
Използвани подизпълнители
Обем в стойностно изражение /хил. лв./
Кратко описание на строежа
Пазар на производители на плодове и зеленчуци, гр. Ямбол, м-ст Старото летище , имот 073052 
Синтер М АД 
не 
3600 
Изграждане на производствена сграда и сграда за търговия. Преобладаваща метална конструкция, Стени и покрив от пенополиуретанови плоскости. Индустриален под от шлайфан бетон, ЗП 3400 кв м 
Път Елхово- Княжево от км298+738 до км302+794 
Изпълнителна агенция пътеща АД, София 
ПСФ Мостинженеринг АД 
484 
Земни, пътни асфалтови работи, отводнителни мероприятия, тръбни водостоци, ландшафно оформление, сигнализация и маркировка 
Предприятие за преработка на маслодайни култури, с. Калчево, общ. Тунджа, имот ІІ- 316 
Геострой инженеринг ЕООД 
не 
1211 
Реконструкция на производствените и складови сгради. Подмяна на дограма, мазилки, покрив. Направа на нова подова настилка, индустриален под, шлайфан бетон 
Мачтов трафопост, гр. Ямбол, м-ст Старото летище, УПИ І-73052 
Синтер М АД 
не 
77 
Изграждане на нов мачтов трафопост с маслен трансформатор 160kVA 
Мачтов трансформаторен пост за външно ел захранване,гр. Ямбол, м-ст Гърлата , УПИ 87374.15.933 
Инертни материали Ямбол АД 
не 
155 
Изпълнение на мачтов трафопост с маслен трансформатор 160kVA 
Захранващ водопровод и тласкател на КПС, УПИ І -73052, гр. Ямбол 
Синтер М АД 
не 
311 
Изграждане на захранващ водопровод за производствено предприятие, канална помпена станция, тласкател и гравитачен клон за включване към съществуващата канализация 
Кабелни ел проводи 20кV, бетонов комплектен трансформаторен пост 20/0,4, 1х 1000 кVА и изводи ниско напрежение, с. Калчево , УПИ ІІ- 316 
Геострой инженеринг ЕООД 
не 
198 
Изграждане на нов БКТП 20/0,4 1х 1000кVА, кабелен електропровод 20кV и кабели ниско напрежение за захранване на две производствени предприятия 
Кабелни ел проводи 20кV, бетонов трансформаторен пост 20/0,4 1х1000кVА и изводи ниско напрежение, гр. ямбол, УПИ 07352 
Синтер М АД 
не 
198 
Изграждане на нов БКТП 20/0,4 1х 1000кVА, кабелен електропровод 20кV и кабели ниско напрежение за захранване на производствени предприятия 
Водоснабдяване група Любеново, Стойково, Родопи, общ.Хасково 
Водно строителство Хасково АД, Община Хасково 
не 
464 
Изграждане на хранителен и тласкателен водопровод на ПС Любеново, напорен резервоар 50м3, електро, КИП и А 
10 
Водоснабдяване на с.Малиново, общ.Хасково 
Водно строителство Хасково АД, Община Хасково 
не 
744 
Изграждане на водопроводи, помпена станция с черпателен резервоар и напорен резервоар с обем 100м3 

 

2. Информация за изпълнените СМР от Строителя съгласно НКИД


2009 година

No по ред
Вид СМР
Възложител
Код по НКИД
Обем в стойностно изражение /хил. лв./
събаряне и разчистване на сгради 
"Геогруп" АД 
45.11. 
21 
боядисване 
"Синтер-М" АД 
45.44 
12 
полагане на подови настилки и стенни облицовки 
"Геогруп" АД 
45.33 
17 


2008 година

No по ред
Вид СМР
Възложител
Код по НКИД
Обем в стойностно изражение /хил. лв./
събаряне разчистане на сгради, земни работи 
Геогруп АД 
45.11 
83 
строителство на покриви и хидроизолации 
Инертни материали-Ямбол АД 
45.22 
68 
боядисване 
Калибровани стомани АД 
45.44 
71 
полагане на подови настилки и стенни и облицовки 
Инертни материали-Ямбол АД 
45.43 
40 


2007 година

No по ред
Вид СМР
Възложител
Код по НКИД
Обем в стойностно изражение /хил. лв./
Събаряне и разчистване на сгради, земни работи 
Инертни материали Ямбол АД 
45.11 
49 
Строителство на покриви и хидроизолации 
Геомекс ЕООД 
45.22 
38 
Боядисване 
Хидросистем ЕООД 
45.44 
42 
Полагане на мазилки 
Калибровани стомани АД 
45.41 
27 
Строителството на жилищни, обществени и търговски сгради, промишлени сгради и бензиностанции.
Copyright 2011. Всички права запазени! Геострой инженеринг ЕООД