Технологии

                            Отдел „Геодезия и кадастър”                               

-   изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри по ЗКИР;
-   специализирани  кадастрални карти;
-   технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост при спазване Наредба № 49 от 05.11.2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост
-   проектиране на устройствени планове и работни проекти – част „Геодезия”;
-   геодезически дейности в проектирането и строителството.
-   трасиране на имотни граници;
-   делби на поземлени имоти;
-   трасиране на сгради и съоръжения ( издаване на протокол за строителна линия и ниво );
-   заснемане на сгради и подземни проводи и нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл.52 от ЗКИР;
-   заснемане на достигнати нива на изградени строежи;        
-   изработване на топографски планове;
-   изработване на проекти за вертикално планиране;
-   изработване на нивелетни проекти;
-   определяне на обема иззета земна маса;
-   оцифряване на кадастрални материали;
-   оцифряване и анализ на кадастрални планове и регистри на урбанизирани територии;
-   изработване на план на новообразуваните имоти за територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ;
-  изработване на геодезическа основа на кадастрална карта – точки от геодезическите мрежи с местно предназначение (ГММП)  и точки от работна геодезическа мрежа ( РГО);


Отдел „Строителство”


Производствените процеси в строителната дейност на фирмата включват:
• Строителството на жилищни, обществени и индустриални сгради;
• Строителство на бензиностанции и газстанции
• Строителство на пътища, водоснабдителни и канализационни системи;
• Строителство на хидротехнически  и хидромелиоративни съоръжения.

 

Строителството на жилищни, обществени и търговски сгради, промишлени сгради и бензиностанции.
Copyright 2011. Всички права запазени! Геострой инженеринг ЕООД