„Инертни материали-Ямбол” АД

За повече информация: http://www.geogroup.org/inertni-materiali/

„Инертни материали-Ямбол” АД, гр. Ямбол, води началото си от 1961г и се специализира в добива, преработката и търговията на инертни материали.

С дългогодишния си опит  дружеството се нарежда между водещите компании на този сектор в България.

Разнообразието на произвежданите продукти спомага на фирмата да задържи челни позиции на пазара на инертни материали в Югоизточна България. Натурални материали или фракции за бетон и пътно строителство, високото качество на продуктите са гарант за успеха на дружеството.

С Решение 598/29.06.2005 г на Министерски съвет бе предоставена концесия за добив на подземни богатства-строителни материали- пясъци и чакъли, от находище „Гърлата”, общ. Ямбол, обл. Ямбол с площ от 888 дка.

С Решение № 68/04.02.2009 г на Министерски съвет бе предоставена концесия за добив на подземни богатства-строителни материали- мрамори и мраморизирани варовици, от находище „Каменец”, общ. Стралджа, обл. Ямбол с площ от 568 дка.

На кариера „Инзово” са извършени геолого-проечвателни работи, има защитен геоложки доклад и е получено Удостоверение за търговско откритие, на база на което се чака получаването на концесия.

Фирмата разполага с висококвалифициран персонал в областта на добива и преработката на суровината.

За извършване на добивната дейност в „Инертни материали-Ямбол” АД е назначен екип от висококвалифицирани служители и работници, в който влизат:

Директор производство, глaвен счетоводител, геолог, технолог, организатор работа с клиенти, организатор по труда, експедитор, снабдител, машинен оператор товарачни машини, стругар, елмонтьор, машинен оператор пресевна машина, техник механик, заварчик и др.

„Инертни материали-Ямбол” АД имат внедрена Система за управление на качеството СУК ISO 9001:2008. Освен това притежава и ЕС Сертификат за производствен контрол.

 За пълното техническо изпълнение и обслужване на проектите ни са закупени необходимият автопарк, специализирани машини и инсталации.

Качеството на предлаганите продукти се гарантира от независима строителна лаборатория, осъществяваща ежедневен контрол.

x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept