ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1173 „Подобряване на условията на труд в „Геострой-инженеринг” ЕООД”

"Геострой-инженеринг" ООД стартира изпълнението на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1173 „Подобряване на условията на труд в Геострой-инженеринг ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

От днес, 01.09.2013 г., "Геострой-инженеринг " ЕООД стартира изпълнението на дейности по сключен Договор за БФП номер ESF-2303-02-10005 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 2: "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.03 "Безопасен труд"

Наименование на проекта: Подобряване на условията на труд в "Геострой-инженеринг ЕООД"

Общата цел на настоящия проект е повишаване на производителността на труда на заетите в „Геострой-инженеринг” ЕООД работници и служители, чрез подобряване условията на труд в предприятието при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Специфична цел (цели) Специфичните цели, които си поставяме с изпълнението на проекта са:

1. Да си минимизират рисковете за здравето и безопасността на работещите;
2. Да се осигурят по- качествени, иновативни и съвременни лични предпазни средства и специално работно облекло.
3. Да се усъвършенства системата на здравословни и безапасни условия на труд чрез:
3.1. Извършване анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудова дейност.
3.2. Обучение на производствения персонал във връзка с новата организация на трудовата дейност.

Целевата група на проекта - всички заети лица в „Геострой – инженеринг” ЕООД - 149 човека

Общата стойност на проекта: 120 440.81 лева.

Срокът за изпълнение на проекта: 12 м.

Дата: 01 септември 2013 г.

"Геострой-инженеринг" ООД стартира изпълнението на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1173 „Подобряване на условията на труд в Геострой-инженеринг ЕООД”


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

От днес, 18.10.2013 г., "Геострой-инженеринг " ЕООД стартира процедура по избор на изпълнител за изпълнението на дейности по сключен Договор за БФП номер ESF-2303-02-10005 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 2: "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.03 "Безопасен труд", Дейност : „Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства”.

 
ДОКУМЕНТИ
1. Образец на декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1 - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ по процедура „открит избор” за определяне на изпълнител с предмет: “Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства”по проект: „Подобряване условията на труд във фирма «Геострой-инженеринг»ЕООД ” в съответствие с Договор ESF-2303-02-10005 по ОП „Развитие на човешките ресурси” - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
3. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТАЗА ИСТИННОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
4. Образец на декларация на кандидата за валиден ЕИК - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ от ПМС №69/11.03.2013 г. - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
6. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИПроцедура с предмет: «Закупуване на специално работно облекло илични предпазни средства» - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
7. ПРОЕКТ ДОГОВОР - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
8. ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 01 /15.10.2013 г. - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
9. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА И ДЕЛА НА ТЯХНОТО УЧАСТИЕ - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
10. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
11. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
12. Оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №69/11.03.2013 г. за участие в процедура на “Избор с публична покана” - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
13. Приложение 2.3 ИЗВЕСТИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТ - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
14. РЕШЕНИЕ № 01 от 15.10.2013 г. за откриване и одобряване на документация за участие в процедура за избор на изпълнител - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския Социален фонд. "Геострой-инженринг" ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

18 Октомври 2013 г.

 
"Геострой-инженеринг" ООД стартира изпълнението на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1173 „Подобряване на условията на труд в Геострой-инженеринг ЕООД”


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
От днес, 22.11.2013 г., "Геострой-инженеринг " ЕООД стартира процедура по избор на изпълнител за изпълнението на дейности по сключен Договор за БФП номер ESF-2303-02-10005 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 2: "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.03 "Безопасен труд", Дейност : „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност"
1. Решение N:1 от 19.11.2013 г.
2. Образец на декларация на кандидата за валиден ЕИК
3. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
4. Образец на декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1
5. АВТОБИОГРАФИЯ
6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
7. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
8. О Ф Е Р Т А
9. ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
10. ДОГОВОР /проект/
11. ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 1/ 22.11.2013 г.
12. РАЗПИСКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТА
13. ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ
14. Уведомление за резултата от проведена процедура
Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския Социален фонд. "Геострой-инженринг" ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

22.НОЕМВРИ 2013 г.
 

 

„Геострой-инженеринг“  ЕООД

ИНВЕСТИРА В БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

На  31.08.2014 г. приключва изпълнението на дейностите по Проект «Подобряване на условията на труд в ,,Геосторй-инженеринг'' ЕООД» по договор ЕSF-2302-02-10005/24. 06. 2013 г., Схема ,,Безопасен труд''фаза 2. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
При реализацията на проекта са постигнати общата и специфичните цели на проекта, а именно:
Общата цел - повишаване на производителността на труда на заетите в „Геострой-инженеринг” ЕООД работници и служители, чрез подобряване условията на труд в предприятието при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Специфични цели:  
1. Да си минимизират рисковете за здравето и безопасността на работещите;
2. Да се осигурят по- качествени, иновативни и съвременни лични предпазни средства и специално работно облекло.
3. Да се усъвършенства системата на здравословни и безапасни условия на труд чрез:
3.1. Извършване анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудова дейност.

Настоящото информационно съобщение е изготвено с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За неговото съдържание носи цялата отговорност «Геострой-инженеринг» ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз и Агенцията по заетостта.

Инвестира във вашето бъдеще!

Строителството на жилищни, обществени и търговски сгради, промишлени сгради и бензиностанции.
Copyright 2011. Всички права запазени! Геострой инженеринг ЕООД
x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept