За Нас

 „Инертни материали-Ямбол” АД, гр. Ямбол, води началото си от 1961г и се специализира в добива, преработката и търговията на инертни материали.

            С дългогодишния си опит  дружеството се нарежда между водещите компании на този сектор в България.

            Разнообразието на произвежданите продукти спомага на фирмата да задържи челни позиции на пазара на инертни материали в Югоизточна България. Натурални материали или фракции за бетон и пътно строителство, високото качество на продуктите са гарант за успеха на дружеството.

            С Решение 598/29.06.2005 г на Министерски съвет бе предоставена концесия за добив на подземни богатства-строителни материали- пясъци и чакъли, от находище „Гърлата”, общ. Ямбол, обл. Ямбол с площ от 888 дка.

С Решение № 68/04.02.2009 г на Министерски съвет бе предоставена концесия за добив на подземни богатства-строителни материали- мрамори и мраморизирани варовици, от находище „Каменец”, общ. Стралджа, обл. Ямбол с площ от 568 дка.

На находище „Калница” са извършени геолого-проечвателни работи, има защитен геоложки доклад и е получено Удостоверение за търговско откритие, на база на което се чака получаването на концесия.

            Фирмата разполага с висококвалифициран персонал в областта на добива и преработката на суровината.

За извършване на добивната дейност в „Инертни материали-Ямбол” АД е назначен екип от висококвалифицирани служители и работници, в който влизат:

Директор производство, глaвен счетоводител, геолог, технолог, организатор работа с клиенти, организатор по труда, експедитор, снабдител, машинен оператор товарачни машини, стругар, елмонтьор, машинен оператор пресевна машина, техник механик, заварчик и др.

            „Инертни материали-Ямбол” АД имат внедрена Система за управление на качеството СУК ISO 9001:2008. Освен това притежава и ЕС Сертификат за производствен контрол.

 За пълното техническо изпълнение и обслужване на проектите ни са закупени необходимият автопарк, специализирани машини и инсталации.

Качеството на предлаганите продукти се гарантира от независима строителна лаборатория, осъществяваща ежедневен контрол.

Акценти

Уведомление

“Инертни материали - Ямбол” АД, гр. Ямбол, уведомява засегнатото население, че е започнала процедура за Преценка необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Добив и преработка на строителни материали – доломити от находище „Питово” в землището на с. Питово, община Нова Загора, област Сливен.
„Инертни материали-Ямбол” АД се специализира и в производството на минерално брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси и като добавка към фуражни смеси. За асфалтови смеси – представлява фини частици, със зърнометрия до 2,0 мм, получени от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043.

Галерия

За Нас
Находище ''Каменец''