Акценти
ПОКАНА

 

            Уважаеми дами и господа,

 

На 07.02.2018г. от 10:00 часа в сградата на  ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ – ЯМБОЛ АД на ул.“Ормана“ № 34 се организира пресконференция, на която ще представим изпълнението на дейностите по проект „BG16RFOP002-3.002-0093-C01 “Подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Поканени за участие в пресконференцията са всички заинтересовани от темата.

Програма

  • 10:00 – 10:10ч. Регистрация на участниците;
  • 10:10 – 10:30ч. Презентация - цели, дейности, резултати по проекта;
  • 10:30 – 10:45ч. Въпроси и отговори.

            С настоящата покана имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на събитието. На място ще имате възможност да се запознаете с изпълнението на дейностите по проекта, както и с екипа, отговорен за неговото осъществяване.

 

Поканени за участие в пресконференцията са всички заинтересовани от темата.

С уважение,

Моньо Тодоров – Изп. Директор

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД

www.eufunds.bg

Проект №: BG16RFOP002-3.002-0093- С01 „Подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД“,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.002-0093-С01 „Подобряване на енергийната ефективност в  ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА„Инертни материали - Ямбол” АД сключи с Министерство на икономиката договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0093-C01 за проект „Подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 5014908,78 лв. (2124942,24 лв. - европейско и 374989,80 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основната цел на настоящото проектно предложение е повишаване на енергийната ефективност на "Инертни материали - Ямбол" АД, чрез оптимизиране на производствената дейност и намаляване на разходите за енергия.

Проектът ще бъде реализиран чрез инвестиции в материални и нематериални активи, а именно закупуването и въвеждането в експлоатация на нови:

1. Пресевно – промивна инсталация – 1 брой;

2. Инсталация за производство на фини пълнители – 1 брой;

3. Товарен автомобил – 3 броя:

4. Телескопичен товарач – 1 брой;

5. Челен товарач с кофа – 1 брой;

6. Верижен багер – 1 брой;

7. Мобилна роторна трошачка – 1 брой;

8. Система за рекуперация на остатъчна топлина – 1 брой;

9.  Въвеждане на интегрирана автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението – 1 брой;

Проектът предвижда и въвеждане на система за енергиен мениджмънт, както и сертифицирането й в съответствие с изискванията на стандарт ISO 50001:2011.Проект №: BG16RFOP002-3.002-0093- С01 „Подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД“,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.002-0093-С01 „Подобряване на енергийната ефективност в  ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
„Инертни материали-Ямбол” АД се специализира и в производството на минерално брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси и като добавка към фуражни смеси.

За асфалтови смеси – представлява фини частици, със зърнометрия до 2,0 мм, получени от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043.

Добавка за фуражни смеси – прахообразна маса, бяла с лек кремав оттенък, с характерен за креда вкус и мирис. Съдържание на СаСО3 - ≥ 97,5 %. Суровината отговаря на БДС 7612-73.

За производството на минералното брашно, фирмата закупи нова валова мелница от SBM с производителност 13 т/ч.