Партньори

 

1. „Минна компания-Петров” АД-Ямбол – извършване на пробивно-взривни работи

2. НИИСМ, София – Изпитвателна лаборатория за строителни материали – извършване на лабораторни анализи по физико-механични и химични показатели

3. „Дедал-оценяване и сертификация” ООД, гр. Несебър – нотифициран орган по оценяване на строителните материали

4. „ТЮФ Рейланд България” ЕООД – орган по сертификация на системи

Акценти

Уведомление

“Инертни материали - Ямбол” АД, гр. Ямбол, уведомява засегнатото население, че е започнала процедура за Преценка необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Добив и преработка на строителни материали – доломити от находище „Питово” в землището на с. Питово, община Нова Загора, област Сливен.
„Инертни материали-Ямбол” АД се специализира и в производството на минерално брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси и като добавка към фуражни смеси. За асфалтови смеси – представлява фини частици, със зърнометрия до 2,0 мм, получени от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043.

Галерия

Партньори
Находище ''Каменец''