BG   EN   DE

"Синтер - М" АД стартира изпълнението на дейности по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1144  - „Подобряване условията на труд в „Синтер – М” АД чрез извършване на анализ, закупуване на машини за премахване на праха и замърсяванията в производствените помещения и закупуване на ЛПС и работно облекло с по-добри качества”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
От днес, 11.02.2014 г., "Синтер - М " АД стартира процедура по избор на изпълнител за изпълнението на дейности по сключен Договор за БФП номер ESF-2303-02-10004 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 2: "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.03 "Безопасен труд", Дейност : „Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло“.


ДОКУМЕНТИ

1. Образец на декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1 - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК

2. Образец на декларация на кандидата за валиден ЕИК - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК

3. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА ЗА ИСТИННОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК

5. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК

6. Оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №69/11.03.2013 г. за участие в процедура на “Избор с публична покана” - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК

7. ИЗВЕСТИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТ - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК

8. Д О Г О В О Р /проект/ - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК

9. ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 01 / дата 11.02.2014г. - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК

10. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК

11. Р Е Ш Е Н И Е № 01 от 05.02.2014 г. .DOC - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК

12. Р Е Ш Е Н И Е № 01 от 05.02.2014 г. .PDF - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК

13. РАЗЯСНЕНИЕ .DOC - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК


Ръководният екип на Проекта претърпя две промени :
- На 27.11.2013 г. се наложи смяна на Координатор – координатор Мария Колева беше заменена от Златка Урумова.
На 03.01.2014 г. се наложи смяна на Счетоводител – счетоводител Мими Чамова беше заменена от Мария Василева.
И двете промени се наложиха, поради освобождаване на лицата от работа от ,,Синтер - М’’ АД.
Промените бяха одобрени от Договарящия орган.


 

"Синтер - М" АД стартира изпълнението на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1144„Подобряване условията на труд в „Синтер - М” АД чрез извършване на анализ, закупуване на машини за премахване на праха и замърсяванията в производствените помещения и закупуване на ЛПС и работно облекло с по-добри качества”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

На 24. 06. 2013 г.  „Синтер – М“ АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Агенцията по заетостта, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“.
Съгласно договора, Европейския Социален Фонд ще финансира проекта на „Синтер – М“ АД за „Подобряване на условията на труд в „Синтер – М“ АД чрез извършване на анализ, закупуване на машини за премахване на праха и замърсяванията в производствените помещения и закупуване на ЛПС и работно облекло с по – добри качества“. 
Изпълнението на дейности по сключен Договор  номер ESF-2303-02-10004 стартира офциално на 01. 10. 2013 г.

 

Общи цели на проекта:

    • подобряване на условията на труд на работещите в „Синтер – М“ АД в съответствие с изискванията на европейските и българските нормативни документи за безопасност и здраве;

    • повишаване конкурентоспособността на „Синтер – М“ АД чрез извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в дружеството.

 

Специфични цели на проекта:

    • извършване на цялостен преглед и задаване на насоки за развитие на производствената и трудова дейност в предприятието чрез подготвяне на Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност;

    • намаляне до минимум на количеството натрупан метален прах в производствената база на фирмата;

    • повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и заболявания чрез подобряване условията на труд и обезопасяване на работните места на заетите в производствените дейности чрез закупуване на лични предпазни средства и  работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества.

 

Посочените общи и специфични цели на проектното предложение са в пълно съответствие с основната и специфични цели на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси’’.
Успешната реализацията на проекта и постигането на заложените цели директно ще допринесе за постигане на Общата цел на Схемата в частта за подобряване качеството на живот и повишаване производителността на труда.  Чрез  реализацията на проекта ще се постигне нов подход при организацията на труда и изграждането на съвременна система за анализ на риска и активното му управление.

 

В рамките на проекта са планирани следните дейности:
Дейност 1: Организация, управление, финансово и техническо отчитане на проекта. 
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури.
Дейност 3: Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло.
Дейност 4:  Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.
Дейност 5:  Закупуване и доставка на почистващи машини.
Дейност 6: Осигуряване на публичност и визуализация.
Дейност 7: Одит на проекта.

Брой лица от целевата група в проекта: Всички работещи в производствения корпус в: Предприятие за производство на метални детайли по метода на праховата металургия – 40 души

Продължителност на проекта: 12 м.

 

Обща стойност на проекта: 86 629, 67 лева

 

Сумата на изисканата безвъзмездна финансова помощ: 86 629, 67 лева

Отговорен екип по проекта:

    • Ръководител на проекта -   Инж. Димитър Митев

    • Счетоводител - Мими Чамова

    • Координатор - Мария Колева

 

Към дата 20. 11. 2013г. са изпълнени следните дейности по договора:

  • Сформиран екип за управление на проекта-заповед. Сключване на гражданскидоговори с членовете на екипа.Протокол от работна среща.Изготвен подробен план-график за дейностите.
  • Обсъждане и подготовка за провеждане на тръжни процедури.                                                                                                                                                                                    
  • Избрана е фирма изпълнител на дейностите по визуализация.
  • Закупени и доставени канцеларски материали.
  • Събиране и класифициране на всички оферти и работни материали по проекта.
  • Планиране и организиране на процедурите за обществени поръчки.

 

ДОКУМЕНТИ
1. Образец на декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1 - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
2. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТАЗА ИСТИННОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
3. Образец на декларация на кандидата за валиден ЕИК - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ от ПМС №69/11.03.2013 г. - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
5. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИПроцедура с предмет: «Закупуване на специално работно облекло илични предпазни средства» - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
6. ПРОЕКТ ДОГОВОР - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
7. ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 01 /15.10.2013 г. - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
8. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА И ДЕЛА НА ТЯХНОТО УЧАСТИЕ - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
9. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
10. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
11. Оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №69/11.03.2013 г. за участие в процедура на “Избор с публична покана” - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
12. Приложение 2.3 ИЗВЕСТИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТ - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
13. РЕШЕНИЕ № 01 от 15.10.2013 г. за откриване и одобряване на документация за участие в процедура за избор на изпълнител - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
14. АВТОБИОГРАФИЯ

БЛАНКА - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
15. ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
16. РАЗПИСКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТА - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
17. Входящ регистър на получените оферти - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК
18. Уведомление за резултата от проведена процедура - За преглед и сваляне на документа кликнете ТУК

 

 
"Синтер - М" АД стартира изпълнението на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03 - „Подобряване условията на труд в „Синтер – М” АД чрез извършване на анализ, закупуване на машини за премахване на праха и замърсяванията в производствените помещения и закупуване на ЛПС и работно облекло с по-добри качества”, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


От днес, 20.12.2013 г., "Синтер - М " АД стартира процедура по избор на изпълнител за изпълнението на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 2: "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.03 "Безопасен труд", Дейност : „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност“ в „Синтер – М“ АД, по договор № ESF-2303-02-10004 от 24. 06. 2013 г.

 


"Синтер – М“ АД ИНВЕСТИРА В ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА


На 30.09.2014 г. приключва изпълнението на дейностите по проект „Подобряване на условията на труд в „Синтер – М“ АД чрез извършване на анализ, закупуване на машини за премахване на праха и замърсяванията в производствените помещения и закупуване на ЛПС и работно облекло с по – добри качества“, по договор ЕSF-2303-02-10004/24. 06. 2013 г., схема ,,Безопасен труд''фаза 2. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
При реализацията на проекта са постигнати общите и специфичните цели на проекта, както следва:
Общи цели:
 • подобряване на условията на труд на работещите в „Синтер – М“ АД в съответствие с изискванията на европейските и българските нормативни документи за безопасност и здраве;
 • повишаване конкурентоспособността на „Синтер – М“ АД чрез извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в дружеството.
Специфични цели:
  • извършване на цялостен преглед и задаване на насоки за развитие на производствената и трудова дейност в предприятието чрез подготвяне на Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност;
  • намаляне до минимум на количеството натрупан метален прах в производствената база на фирмата;
  • повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и заболявания чрез подобряване условията на труд и обезопасяване на работните места на заетите в производствените дейности чрез закупуване на лични предпазни средства и работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества.

Успешната реализация на проекта и постигането на заложените цели допринасят за подобряване качеството на живот и повишаване производителността на труда, за нови подходи при организацията на труда и изграждането на съвременна система за анализ на риска и активното му управление.

Настоящото информационно съобщение е изготвено с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За неговото съдържание носи цялата отговорност "Синтер – М“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз и Агенцията по заетостта.

Инвестира във вашето бъдеще!

 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския Социален фонд. "Синтер - М" А Д носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.
“Синтер-М” АД Всички права запазени!
x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept