Начало

ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е вписано в Централния професонален регистър на строителя при Камарата на строителите в България има право да строи следните видове сторежи и извършва следните видове СМР:

1. Първа група – строежи от високото строителство, прилежаща му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от първа до пета категория ( с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.5 и т.1.2.3.) – Удостоверение № І-002234

2. Втора група – строежи от транспортната инфраструктура – строежи от втора до четвърта категория – Удостоверение № ІІ-000535

3. Трета група – строежи от енергийната инфраструктура – строежи от трета категория – Удостоверение № ІІІ-000520

4. Четвърта група – стоежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда – строежи от втора и трета категория – Удостоверение № ІV-001195;

5. Пета група – отделни видове СМР съгласно НКИД позиця 45 строителство с цифров код: 45.11; 45.12; 45.21; 45.22; 45.23; 45.24; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50 – Удостоверение № V-001486

6. Важен документ (обновен 08.01.2024) Документ по чл.116д от ЗООС

7.Европрограма ЕС Програма .
Изображение, свързано с документаУведомление за инвестиционно предложение

Удостоверения и ISO 9001:2008
Строителството на жилищни, обществени и търговски сгради, промишлени сгради и бензиностанции.
Copyright 2011. Всички права запазени! Геострой инженеринг ЕООД
x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept