През периода 2020 – 2021 г. „ Геогруп „ АД кандидатства по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2022 , по която изгражда Силозно стопанство за съхранение на фуражи. Приоритет на инвестицията е добро организиране на хранителната верига в т. ч. преработка и търговия със селскостопанските продукти , хуманното отношение към животните , подпомагане на превенцията и управление на риска в селското стопанство.
x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept