Начало

„Инертни материали-Ямбол” АД, гр. Ямбол, води началото си от 1961г и се специализира в добива, преработката и търговията на инертни материали. С дългогодишния си опит дружеството се нарежда между водещите компании на този сектор в България. Разнообразието на произвежданите продукти спомага на фирмата да задържи челни позиции на пазара на инертни материали в Югоизточна България. Натурални материали или фракции за бетон и пътно строителство, високото качество на продуктите са гарант за успеха на дружеството. С Решение 598/29.06.2005 г на Министерски съвет бе предоставена концесия за добив на подземни богатства-строителни материали- пясъци и чакъли, от находище „Гърлата”, общ. Ямбол, обл. Ямбол с площ от 888 дка. С Решение № 68/04.02.2009 г на Министерски съвет бе предоставена концесия за добив на подземни богатства-строителни материали- мрамори и мраморизирани варовици, от находище „Каменец”, общ. Стралджа, обл. Ямбол с площ от 568 дка. На кариера „Калница” са извършени геолого-проечвателни работи, има защитен геоложки доклад и е получено Удостоверение за търговско откритие, на база на което се чака получаването на концесия.
Информация за проведено събитие

 

На 25.03.2019г. от 10:00 часа в сградата на  ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ – ЯМБОЛ АД на ул.“Ормана“ № 34 се състоя пресконференция, на която се представиха  резултатите от изпълнението на проект „BG16RFOP002-3.002-0093-C01 “Подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Участие в пресконференцията взеха заинтересовани лица и представители на ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, гр. Ямбол. Участниците бяха запознати с основната цел на проекта - постигане на устойчивост и конкурентоспособност на ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, и въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.

Представени бяха резултатите от изпълнението на проекта:

 1. Доставени са 9 бр. енергийно ефективни машини и оборудване и 2 бр. софтуер, водещи до подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД
 2. Въведена и сертифицирана на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001
 3. Изпълнени мерки за публичност и визуализация

 

Очаква се осъществяване на следните енергийни спестявания:

            - Годишни спестявания на енергия: 5 689 056 kWh/год.

            - Планирани енергийни спестявания за цялото предприятие 42,57%.

 1. Конкурентоспособност на предприятието ще нарасне в резултат на изпълнението на проекта, като инвестициите по проекта ще имат следните прогнозни данни:

            - Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) на инвестиционните мерки по проекта: 31,21%

            - Срок на откупуване на инвестициите: 3,15 год.

 

            Общата стойност на проекта е 5 014 908.78 лв., от които 2 124 942.24 лв. европейско и 374 989.80 лв. национално съфинансиране. Проектът е с 18 месеца срок на изпълнение и  ще се изпълнява до 15.06.2019г.

 
ПОКАНА

 

            Уважаеми дами и господа,

 

На 25.03.2019г. от 10:00 часа в сградата на  ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ – ЯМБОЛ АД на ул.“Ормана“ № 34 се организира пресконференция, на която ще представим резултатите от изпълнението на проект „BG16RFOP002-3.002-0093-C01 “Подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Програма

 • 10:00 – 10:10ч. Регистрация на участниците;
 • 10:10 – 10:30ч. Презентация – резултати от изпълнението на проекта;
 • 10:30 – 10:45ч. Въпроси и отговори.

 

            С настоящата покана имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на събитието. На място ще имате възможност да се запознаете с изпълнението на дейностите по проекта, както и с екипа, отговорен за неговото осъществяване.

 

Поканени за участие в пресконференцията са всички заинтересовани от темата.

 

 

С уважение,

Моньо Тодоров – Изп. Директор

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД

 
Информация за проведено събитие

 

На 07.02.2018г. от 10:00 часа в сградата на  ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ – ЯМБОЛ АД на ул.“Ормана“ № 34 се състоя пресконференция, на която се представиха  дейностите по проект „BG16RFOP002-3.002-0093-C01 “Подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Участие в пресконференцията взеха заинтересовани лица и представители на ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - гр. Ямбол и Индустриална стопанска камара – гр.Ямбол. Участниците бяха запознати с основната цел на проекта - постигане на устойчивост и конкурентоспособност на ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, и въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.

Представени бяха основните дейности по прокета, а именно:

 1. Придобиване на 9 бр. енергийно ефективни машини и оборудване и 2 бр. софтуер, представляващи дълготрайни материални и нематериали активи, необходими за изпълнението на мерките, включена в обследването за енергийна ефективност
 2. Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001
 3. Публичност и визуализация
 4. Одит на проекта

 

       Общата стойност на проекта е 5 014 908.78 лв., от които 2 124 942.24 лв. европейско и 374 989.80 лв. национално съфинансиране. Проектът е с 18 месеца срок на изпълнение и  ще се изпълнява до 15.06.2019г.

 

            РЕЗУЛТАТИТЕ от изпълнението на проекта се очакват в няколко направления:

 1. Доставени 9бр. енергийно ефективни машини и оборудване и 2 бр. софтуер, водещи до подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД
 2. Осъществяване на следните енергийни спестявания:

            - Годишни спестявания на енергия : 5 689 056 kWh/год.

            - Планирани енергийни спестявания за цялото предприятие 42,57%.

 1. Конкурентоспособност на предприятието ще нарасне в резултат на изпълнението на проекта, като инвестициите по проекта ще имат следните прогнозни данни:

            - Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) на инвестиционните мерки по проекта: 31,21%

            - Срок на откупуване на инвестициите: 3,15 год.
ПОКАНА

 

            Уважаеми дами и господа,

 

На 07.02.2018г. от 10:00 часа в сградата на  ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ – ЯМБОЛ АД на ул.“Ормана“ № 34 се организира пресконференция, на която ще представим изпълнението на дейностите по проект „BG16RFOP002-3.002-0093-C01 “Подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Поканени за участие в пресконференцията са всички заинтересовани от темата.

Програма

 • 10:00 – 10:10ч. Регистрация на участниците;
 • 10:10 – 10:30ч. Презентация - цели, дейности, резултати по проекта;
 • 10:30 – 10:45ч. Въпроси и отговори.

            С настоящата покана имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на събитието. На място ще имате възможност да се запознаете с изпълнението на дейностите по проекта, както и с екипа, отговорен за неговото осъществяване.

 

Поканени за участие в пресконференцията са всички заинтересовани от темата.

С уважение,

Моньо Тодоров – Изп. Директор

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД

www.eufunds.bg

Проект №: BG16RFOP002-3.002-0093- С01 „Подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД“,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.002-0093-С01 „Подобряване на енергийната ефективност в  ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

„Инертни материали - Ямбол” АД сключи с Министерство на икономиката договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0093-C01 за проект „Подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 5014908,78 лв. (2124942,24 лв. - европейско и 374989,80 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основната цел на настоящото проектно предложение е повишаване на енергийната ефективност на "Инертни материали - Ямбол" АД, чрез оптимизиране на производствената дейност и намаляване на разходите за енергия.

Проектът ще бъде реализиран чрез инвестиции в материални и нематериални активи, а именно закупуването и въвеждането в експлоатация на нови:

ПРОДЪЛЖАВА...

Проект №: BG16RFOP002-3.002-0093- С01 „Подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.002-0093-С01 „Подобряване на енергийната ефективност в ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Акценти

Уведомление

“Инертни материали - Ямбол” АД, гр. Ямбол, уведомява засегнатото население, че е започнала процедура за Преценка необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Добив и преработка на строителни материали – доломити от находище „Питово” в землището на с. Питово, община Нова Загора, област Сливен.
„Инертни материали-Ямбол” АД се специализира и в производството на минерално брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси и като добавка към фуражни смеси. За асфалтови смеси – представлява фини частици, със зърнометрия до 2,0 мм, получени от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043.

Галерия

Начало
Находище ''Каменец''